سبد خرید ()
سبد خرید خالی است.
شرایط گارانتی

شرایط گارانتی

شرایط گارانتی

1- راه اندازی دستگاه بایستی توسط شرکت ویا نمایندگان مجاز آن صورت پذیرد در غیر این صورت دستگاه مشمول گارانتی نمی باشد.

2- مسئول راه اندازی موظف می باشد کلیه تنظیمات دستگاه راچک نموده و دستگاه را راه اندازی و به خریدار تحویل نماید.

3- کلیه صدمات احتمالی در حین راه اندازی به عهده شرکت و شامل گارانتی می باشد.

4- هرگونه تعمیر یا تنظیم توسط تعمیرگاه های غیر مجاز که باعث خساراتی به دستگاه گردد شامل گارانتی نمی باشد.

5- خمات گارانتی در محل شرکت و یا تعمیرگاه های مجاز انجام میگردد در غیر این صورت هزینه ایاب و ذهاب به عهده مشتری می باشد.

6- قطعات فرسوده ومستهلک با تشخیص کارشناس شرکت شامل گارانتی می باشد.

7- قطعات شکسته شده و از بین رفته توسط ضربه و یا عدم تنظیم صحیح دستگاه شامل گارانتی نمی باشد.

8- به جزء تست و تایمینگ اولیه در زمان راه اندازی،تایمینگ دستگاه جزء سرویسهای روزانه بوده و شامل گارانتی نمی باشد.

9- قطعات مصرفی شامل گارانتی نمی باشد(از قبیل تیغه شاسی و پیستون،سوزن،قطعات گره زن،تیغه نخ بر،کفشک پیستون،یاتاقان پلاستیکی،زنجیرها،فنرهای دوقلو پیکاپ،شماره انداز،چینی عبور نخ،بلبرینگ ها).

10- چنانچه خسارتی در اثرعدم استفاده صحیح از بیلر ناشی شده باشد شامل گارانتی نمیگردد.

11- کلیه هزینه تعمیرات قطعاتی که شامل گارانتی نمی باشند به عهده مشتری می باشد.

12- گیربکس دستگاه به مدت یکسال از تاریخ راه اندازی شامل گارانتی می باشد.